?نظام مند بودن طرح ولایت به چه معناست؟

?طرح ولایت یک نظام فکری هماهنگ ارائه می دهد که در آن به دین همان گونه که هست، – یعنی نظام مند – پرداخته شده است. زیرا که ارتباط بین اجزای مختلف دین، ارتباطی ارگانیک و نظام مند است به گونه ای که اعتقادات، جاری و ساری در اخلاقیات است و اخلاق منتشر در احکام فردی و اجتماعی است.
از بسط اعتقادات و توحید به احکام فردی و اجتماعی می رسیم و از تحلیل احکام فردی و اجتماعی به توحید و اعتقادات بازمی گردیم.

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

photo_2023-05-01_02-34-23