?بنیادین بودن طرح ولایت به چه معناست؟

?طرح ولایت به مبنایی ترین و اساسی ترین اندیشه های اسلامی می پردازد که سایر معارف اسلامی بر اساس این اندیشه های بنیادین بنا نهاده می شوند.
معرفت شناسی،
خدا شناسی،
انسان شناسی،
فلسفه اخلاق،
فلسفه حقوق
و فلسفه سیاست
شش مقوله بنیادینی است که در شش کتاب مجزا در دوره طرح ولایت به آن پرداخته می شود.

?کانال #معلم_ثانی
?@moalemesani1

3