مهلت ثبت نام دوره طرح ولایت مجازی ویژه دانشجو معلمان به پایان رسیده است.