دوره‌های طرح ولایت

با توجــه به شرایط و موقعــیت‌های گوناگون افراد برای شــرکت در دوره طرح ولایت، ایــن دوره به شکل‌های متفاوتی اجرا می‌شود. محـتوای دوره ثابت است و تفاوت در حضوری یا غیرحضوری بودن دوره می‌باشد.

 

 

 

دوره‌های طرح ولایت

با توجــه به شرایط و موقعــیت‌های گوناگون افراد برای شــرکت در دوره طرح ولایت، ایــن دوره به شکل‌های متفاوتی اجرا می‌شود. محـتوای دوره ثابت است و تفاوت در حضوری یا غیرحضوری بودن دوره می‌باشد.