افتتاحیه دوره طرح ولایت معلمان و فعالان فرهنگی دانشجویی (بازه دوم)

١٠ تیرماه۱۴۰۲ | مشهد مقدس | حرم رضوی | بست شیخ حر عاملی