کدام نعمت؟ بزرگترین نعمتی که به ما داده شد؟ چرا ما این نعمت را حساب نمی کنیم؟

طرح ولایت دانشجویان، معلمین و فعالین فرهنگی تابستان ١۴٠٢ - مشهدمقدس