اشد مجازات و تحویل دادن عامل جنایت جسارت به ساحت قرآن

دولت سوئد با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته است.