این كتاب، حاصل دو گفتار از علامه مصباح در مورد دین و آزادى است كه در جمع طلاب بیان شده است.
در گفتار نخست، مفهوم آزادى در فلسفه، اخلاق، حقوق و دین بررسى و رابطه دین و آزادى بیان شده، و در گفتار دوم نیز دیدگاه‌‌هاى گوناگون در مورد آزادى، نسبت ولایت مطلقه فقیه با آزادى، آزادى در صدر اسلام، تفاوت آزادىِ مورد نظر اسلام با غرب و... مطرح شده است.

این کتاب به دو زبان عربی و اردو نیز ترجمه شده است.