نگار‌خانه معرفت شناسی حلقات مذاکره علم | دوره تثبیت 1402

علامه مصباح یزدی(ره):

یکی از شغل هایی که در میان صدها و هزاران شغل در جامعه ضرورت دارد آنهایی ست که فهم بیشتری دارند ،بهتر درک می‌کنند ،بهتر خوب و بد را تشخیص می دهند .