علم معلول به علت هستی بخش در حد دریافت ان است یا توصیف کامل ویژگی های آن است؟