حضور مردم، رمز انقلاب و پایداری آن

هر حکومتی، به پشتوانه‌ مردم استوار خواهد بود، در غیر این صورت با زورِ شمشیر و شلاق زندگی خواهند کرد.