رهبر انقلاب: مردم در انتخابات به دنبال انتخاب اصلح باشند.