مگر یک نفر در مجلس چه کار میتواند بکند؟

امام خمینی (ره) همیشه صریح حرف می زدند، خود امام هم یک نفر بود ولی ببینید چه تحول جهانی ای ایجاد کرد.