کارگاه آموزشی تثبیت استان اصفهان مهر ۱۴۰۲

🔸زیارت گلستان شهدای اصفهان
🔹آموزش نحوه مباحثه
🔸شکل گیری حلقات مباحثه
🔹کلاس مدیریت زمان
با حضور استاد زارع