کارگاه‌ خادمین پشتیبان طرح ولایت مجازی ۱۴۰۲

کلاس ارتباط‌گیری با فراگیران و مدیریت گروه کلاسی
مرور آیین نامه و رفع ابهام