چطور در این شرایط، مردم را برای مشارکت در انتخابات دعوت کنیم؟

این ۸دقیقه را
هم بارها ببینید
هم ذخیره کنید
هم حفظ کنید
هم برای بقیه بیان کنید.