ثبت نام شما در طرح ولایت حضوری با موفقیت انجام شد.