معرفی کتاب فلسفه سیاست

احکام حقوقی و قوانین اجتماعی اسلامی بدون تکیه بر حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست جامعه را در مسیر سعادت حقیقی رشد دهد. برپایی حکومت و نهاد سیاسی اسلامی نیازمند پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های بنیادین است؛ پرسش‌هایی مانند: معنا و ملاک مشروعیت حکومت؛ رابطه‌ی دین و سیاست؛ و نقش مردم در اداره‌ی جامعه. این کتاب تحت عنوان فلسفه‌ی سیاست به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

در همین راستا، اندیشه‌های سیاسی مختلف بررسی و نقد می‌شوند و نظام حکومتی ولایت فقیه به عنوان الگوی برتر اندیشه‌ی اسلامی معرفی می‌شود و مباحث پیرامون آن از قبیل: پیشینه، ادله‌ی عقلی و نقلی، گستره‌ی اختیارات ولی فقیه، شرایط ولی فقیه شایسته، و سازوکار تشخیص او تبیین می‌گردد.

در پایان به منظور تکمیل فرایند اثبات حقانیت حکومت اسلامی، کارآمدی آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ی عملی موفق نظام ولایت فقیه تشریح می‌شود.

سرفصل‌های این کتاب عبارتند از:

  • کليات
  • ضرورت حکومت اسلامی
  • مشروعیت حکومت
  • جایگاه مردم در حکومت اسلامی
  • مفهوم، ادله، و شرایط ولی فقیه
  • گستره‌ی اختیارات ولی فقیه
  • پیشینه‌ی ولایت فقیه
  • سازوکار تشخیص ولی فقیه
  • کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه