در محل نام کاربری : کد ملی حتما انگلیسی وارد شود.

نکته مهم : در صورت ثبت نام مجدد با کد ملی یکتا سامانه اجازه ورود به کاربر را نمی دهد. لطفا بعد از ثبت نام در سایت مجدد ثبت نام نکنید.