۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | حضرت آقا از وظیفه سنگین سخن گفتند.

تکرار فرمان چندین باره جهاد تبیین رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی، این بار با انذاری تکان دهنده از خطر ضربه تاریخی و تکرار حوادث صدر اسلام، در صورت نپرداختن خواص (یعنی هر کس که صاحب فهم و تشخیص است) به وظیفه فوری جهاد تبیین صریح.
حضرت آقا از وظیفه سنگین سخن گفتند.
آیا انجام وظیفه خواهیم کرد؟ یا خدایی نکرده دچار غفلت، تعلل، تنبلی و ترک میدان خواهیم شد؟