مهلت پیش ثبت نام تثبیت برادران به پایان رسیده است.