مهلت پیش ثبت نام تثبیت خواهران به پایان رسیده است.