حرف از تحول می‌زنم…

🟣 امروز که اینجا حضور دارم، حس خوب دوباره‌ی زیست در طرح ولایت در من زنده شد؛ ◀️ حرف از زیست و زندگانی می‌زنم… 👌آری… 🟣 زمانی که برای طرح ولایت معرفی شدم تا به مصاحبه بروم، نمی‌دانستم که چه آینده‌ای پیش روی من است… ↩️ آری حرف از تحول می زنم…   #فراگیران ۱۴۰۱