معرفی کتاب معرفت شناسی

این کتاب به پدیده‌ی «معرفت» نگاهی عقلی و فلسفی دارد. معرفت‌شناسی اولین پایه برای ورود به عرصه‌ی علم و دانش و شناخت است. هر گونه تلاش علمی بر پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های بنیادین معرفت‌شناختی متوقف است. پرسش‌هایی از این دست: آیا واقعیت ثابتی وجود دارد که قابل شناخت باشد؟ معرفت مطلق است یا نسبی؟ معیار تشخیص معرفت صادق و کاذب چیست؟ معرفت یقینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ برای دست یافتن به شناخت معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ معرفت دینی چه نوع معرفتی است و اعتبار آن چه‌قدر است؟ معرفت‌شناسی دانشی است عقلی که به چنین مسائلی پاسخ می‌دهد. این کتاب به عنوان اولین کتاب از سلسله دروس مبانی اندیشه‌ی اسلامی به مسائل بنیادین معرفت‌شناختی می‌پردازد و شبهات مربوط به شکاکیت و نسبیت و نیز هرمنوتیک و تعدد قرائت‌ها و پلورالیزم دینی را پاسخ می‌دهد.

سرفصل‌های این کتاب عبارتند از:

 • کليات
 • علم حضوری
 • ارزش علم حضوری
 • علم حصولی
 • ارزش علم حصولی
 • راه‌های معرفت
 • شک‌گرایی و نسبیت‌گرایی
 • هرمنوتیک فلسفی
 • ارزیابی معرفت دینی
 • تعدد قرائت‌ها
 • پلوراليسم دينی