معرفی کتاب خداشناسی

در این کتاب می‌بینیم که وقتی با روش عقلی و با تکیه بر بدیهیات و امور یقینی در عرصه‌ی هستی‌شناسی گام برمی‌داریم و حالت‌های وجوبی و امکانی وجود و علیّت و اقسام آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم، با حقیقتی یگانه مواجه می‌شویم که واجب‌الوجود است و علت هستی‌بخش عالم امکان است و از هر گونه نقص و عیب منزه است و اوصافی مانند کمال مطلق، علم مطلق، اراده و اختیار مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، خالقیت مطلق، ربوبیت مطلق، مالکیت مطلق، و الوهیت را دارا است؛ به‌گونه‌ای که این اوصاف عین یکدیگر و عین ذات واجب‌الوجود است و هیچ‌گونه ترکیب درونی و کثرت بیرونی در او راه ندارد. چنین حقیقت متعالی که خدا نام دارد، حکمت مطلق نیز دارد و انسان و عالم امکان را حکیمانه و بر اساس نظام احسن آفریده است.

سرفصل‌های این کتاب عبارتند از:

 • کليات
 • وجوب، امتناع، و امکان
 • اصل علّیّت
 • اقسام علت
 • وجودبخشی علت فاعلی
 • نتایج اصل علیت
 • امتناع تسلسل و دور
 • اثبات وجود خدا
 • کمال مطلق و یکتایی خداوند
 • اوصاف سلبی خداوند
 • اوصاف ثبوتی خداوند
 • اوصاف فعلی خداوند
 • چند نکته درباره‌ی مباحث خداشناسی