استاد میرمرشدی – بهمن 1402

اصالت با نفس است یا بدن؟ اصالت نفس به چه معناست؟

10:03

10:06

فطرت را تعریف کنید. انواع فطرت را توضیح دهید.

10:09

10:11

اختیار انسان به چه صورت می باشد؟ اراده خداوند چه تاثیری در اراده انسانها دارد؟

10:14

10:16

آیا رشد جسم وابسته به روح است؟ اگر بله چرا تا چهارماهگی جنین روح ندارد و جنینی که روح دمیده نشده چگونه رشد می کند؟

10:20

10:23

آیا بدن برای حدوث نفس، علت معد است؟ یعنی نفس بعد از ایجاد شدن بدن به وجود می آید؟ 

اگر جسم برای روح علت معد است، پس چگونه خلقت روح انسان در عالم ذر قبل از ایجاد بدن اتفاق افتاده است؟

10:27

10:30