آیا اصولا معرفت وجود دارد؟

21:24

21:24

ارزش یک معرفت را میزان واقع نمایی آن تعریف می کنیم اما هنوز ثابت نشده است که اساسا واقعیتی موجود است یا خیر. اثبات وجود واقعیت همانطور که در درس های آتی خواهیم خواند و متکی کردن آن به ارزش معرفت ها (از آنجایی که دوباره ارزش معرفت به وجود واقعیت تکیه دارد) اشکال در اثبات ما ایجاد نخواهد کرد؟

21:24

21:24

واقعیت چیست؟

21:24

21:24

ممکن است کسی در برابر استدلالی که برای اثبات خدا می آورید (برای مثال، برهان امکان و وجوب) بگوید: این استدلال از نوع قیاس است و از مقدماتی عقلی تشکیل شده که درستی آنها معلوم نیست. آیا می توانید از راهی دیگر خدا را اثبات کنید؟ برای پاسخ به کدام دانش باید مراجعه کرد؟

21:24

21:24