استاد نراقی – اسفند 1402

درشرایطی که انتخاب بین بد و بدتر است آیا ارزش جایگزینی مثبت داریم؟

20:۱۰

20:۱۳

آیا ارزش غیری یا ذاتی منفی داریم ؟

20:۱۵

20:۱۷

با اینکه موضوع جمله زیر، کار اختیاری انسان است ، مفهوم «درست» در این جمله، اخلاقی نیست. چرا ؟؟
«در زبان فارسی به کار بردن فاعل پس از فعل ، جز در موارد ضرور درست نیست»

20:20

20:23

در عبارت زیر ،ارزش از کدام نوع است ؟
« ثروت باارزش است ، اما ارزش علم بیش از ثروت است»

20:25

20:28