استاد عالم – اردیبهشت 1403

منظور از فشارهای اجتماعی درجمله زیر چیست؟
(ازمنظر جامعه‌گرایان سرچشمه همه پدیده‌های انسانی از قبیل زبان، هنر، اندیشه، اخلاق و از جمله حقوق فشارهای اجتماعی است که خود از روح حاکم برجامعه و به تعبیر برخی از وجدان عمومی و جمعی ناشی می‌شود.)

21:02

21:03

منظور از بطلان جامعه‌گرایی چیست؟

21:05

21:06