استاد نراقی – اسفند 1402

رابطه بین هست و بایدها چیست؟ آیا گزاره های اخلاقی واقعیت دارند یا خیر؟

۲۰:۳۰

۲۰:۳۵

منشا اختلاف واقع گراها با غیرواقع گراها چیست؟

۲۰:۳۸

۲۰:۴۰

فرق بین دیدگاه واقع گرایی و غیرواقع گرایی چه میباشد؟

۲۰:۴۵

۲۰:۴۸

رابطه منطقی بین بایدها و هست ها یعنی چه؟

۲۰:۵۱

۲۰:۵۴

غیر واقع گراها، رابطه بین بایدها و هست ها را چه میدانند؟

۲۰:۵۷

۲۱:۰۳

آیا از دیدگاه غیرواقع گرایان ، مکاتب واقع گرا نیز می‌توانند معتبر و پذیرفتنی باشند؟ در پاسخ ، هم به ادعای اصلی غیرواقع گرایان توجه کنید و هم به کثرت گرایی اخلاقی که از پیامد های غیرواقع گرایی است‌.

۲۱:۰۵

۲۱:۱۰

با اندکی مسامحه یا طبق یک اصطلاح رایج ، میتوان “جهان بینی” را نگرشی کلی به هستی و “ایدئولوژی” را دستورالعمل کلی زندگی دانست. آیا ممکن است کسی در جهان بینی، مسلمان، و در ایدئولوژی، مارکسیست یا لیبرال باشد؟ به این پرسش بر مبنای دونظریه واقع گرایی و غیرواقع گرایی پاسخ دهید.

21:25

21:28