استاد محمدزاده – اسفند 1402

مرتاض‌ها و رفتارها و عادت‌هایی که دارند در کدام یک از مکتبهای اخلاقی معرفی شده در کتاب جای میگیرد؟ آیا واقع‌گرای دنیاگریزند؟ توضیح بفرمایید.

21:25

21:28

در نقدهای وارد بر مکتب اخلاقی سودگرایی برای رد تلازم خودگرایی و دیگرگرایی به وجود بیماران سادیسمی استناد کردیم. اساسا این کار مغالطه نیست؟ آیا در استدلال می‌توانیم از استثنائات استفاده کنیم؟ اساسا مگر این‌طور نیست که نباید از استثنائات قاعده بسازیم؟

21:30

21:32

چرا با وجود اینکه سعادت حقیقی بزرگترین لذت است، اما در کتاب گفته شده :«برتر دانستن برخی انواع لذت با لذت گرایی منافات دارد»؟

21:35

21:36