استاد نراقی – اسفند 1402

استیونسون معتقد است عدم توافق اخلاقی ناشی از عدم توافق در احساسات است و این عدم توافق با وجود اشتراک در باورهای ناظر به واقع نیز ممکن است.مطابق نظر استیونسون ، اختلاف در احکام اخلاقی بنیادین است یا خیر؟

10:00

10:03

منظور از اشاعره چه کسانی هستند و چه اعتقادی در آنها منجر به نسبی‌گرایی اخلاقی می‌شود؟

10:05

10:08

چه کارهایی در شرایطی که در تنگنا قرار می‌گیریم، می‌توانند اخلاقی تلقی شوند؟
آیا اصول اخلاقی بسته به تحول و تفاوت فرهنگ‌ها و جوامع، متغیر و متفاوت است؟

10:10

10:13

آیا هرکس می‌تواند مطابق سلیقه و دیدگاه خود قاعده اخلاقی وضع کند؟

10:15

10:18

قواعد اخلاقی از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
کسی که نظام اخلاقی را تنظیم کرده خودش چطور به این نتیجه رسیده که اخلاقیه ؟

10:20

10:23

استاد محمدزاده – اسفند 1402

موافقان و مخالفان سقط جنین چه اصول اخلاقی مشترکی می‌توانند داشته باشند؟

10:25

10:28