استاد محمدزاده – اسفند 1402

انسانی که می‌تواند بعد از رسیدن به قرب الهی، به کمال برسد، چگونه فقر وجودی دارد؟

21:24

21:25

جمله امام حسین (ع) :
«من فقیرترین فقیرها هستم.»
به چه معناست؟

21:31

21:32

آیا انسان بعد از رسیدن به قرب الهی، همچنان کامل تر می‌شود؟ (با توجه به بی‌نهایت بودن کمال طلبی و کمال مطلق الهی)

21:36

21:37

کمال حقیقی مطرح شده در بخش آرامش خاطر، مربوط به دنیاست یا آخرت؟

21:40

21:41