استاد محمدزاده – اسفند 1402

جمله «بدین ترتیب ارزش ذاتی در اخلاق عبارت است از کمال اختیاری انسان و ارزش غیری به صفات اکتسابی و کاهای اختیاری از جهت تناسبی که با کمال انسان دارند نسبت داده می‌شود.»
یعنی چه؟ لطفا توضیح دهید.

21:24

21:25

 واقعی بودن انواع ارزش‌ها و لزوم‌ها را توضیح دهید.

21:30

21:31